Disclaimer NLelectric.nl

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van NLelectric.nl, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen helaas niet altijd voorkomen worden.

Hoewel onze projecten en producten met de grootst mogelijke zorg zijn uitgevoerd en gedocumenteerd, is NLelectric.nl niet aansprakelijk voor (gevolg)schade in welke vorm ook die ontstaat tijdens of na het bouwen van deze projecten. De projecten en het daarvoor benodigde gereedschap dienen alleen te worden uitgevoerd/gebruikt door personen met verstand van zaken die daarvoor de juiste gereedschappen en veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de NLelectric.nl website verkregen is. NLelectric.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van onze website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van NLelectric.nl.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van NLelectric sites verkregen informatie. De informatie op de sites wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
NLelectric.nl behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de NLelectric mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van NLelectric (ook niet via een eigen netwerk).